GK TEMİNİ BAŞVURU

 

KILAVUZU

 

2017

 

 

 

  

 

BAŞVURULAR 07/02/2017-16/02/2017 TARİHLERİ ARASINDA

DOĞANYOL İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

 

 

YAZIŞMA ADRESİ

DOĞANYOL İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI

 

İNTERNET ADRESİ

(www.doganyol.gov.tr.)

 

TELEFON NUMARASI

0 422 881 60 03

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

A.      YASAL DAYANAK

 

 

B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI

 

 

C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ

 

 

Ç.     SINAV TARİHLERİ

 

 

D.     ARANACAK ŞARTLAR

 

 

E.     MÜRACAATTA İSTENECEK BELGELER

 

 

F.      FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ

 

 

G.     MÜLAKAT SINAVI

 

 

Ğ.     SEÇME VE DEĞERLENDİRME

 

A.     YASAL DAYANAK

 

         1.   442 sayılı Köy Kanunu,

         2.   09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.

         3.   JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi

         4.   İçişleri Bakanlığının 01/02/2017 tarih ve 1034 sayılı “Bakan Oluru”

 

B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:

 

         Çeşitli sebeplerle azalan Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Doğanyol İlçesine bağlı Gevheruşağı, Gökçe, Gümüşsu, İlçe Merkezi, Konurtay, Ulutaş Mahallelerinde toplam  (11) GK alımı yapılacaktır. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.

 

 

C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

 

         Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 07/02/2017 tarihinden,  16/02/2017 günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile şahsen Doğanyol İlçe J.K.lığına yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

Ç.     SINAV TARİHLERİ:

 

         GK adayları, Doğanyol Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 17/02/2017-18/02/2017 tarihi Cuma ve Cumartesi günü saat: 09.00’da Sinordere Kümeevleri Mevkiinde bulunan Doğanyol İlçe Stadyumu (yeni yapılan stad) nda, Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar 19/02/2017 tarihi Pazar günü saat: 09.00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda mülakat sınavına alınacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

 

 

D.     GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:

 

1.      T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

2.      Askerlik hizmetini yapmış olmak,

3.      30 Yaşından büyük olmamak, Genel hükümler çerçevesinde 35 yaşından büyük olmamak (Gönüllü Güvenlik Korucuları için 37 yaşından büyük olmamak)

4.      Okuryazar olmak,

5.      Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,

6.    5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,

7.      Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8.      3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9.      Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

10.    Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,

11.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

12.    Siyasi parti üyesi olmamak,

13.   Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

 

 

E.     İSTENEN BELGELER:

 

1.      Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

2.    Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,

3.      Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,

4.     Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,

5.      6 adet vesikalık fotoğraf,

6.      Sabıka kaydı,

7.      İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.

8.     Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına ilişkin il ve ilçe seçim kurullarından alınacak belge.

(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)

 

F.      FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:

 

Adaylar; 17/02/2017-18/02/2017 tarihi Cuma ve Cumartesi günü saat: 09.00’da Sinordere Kümeevleri Mevkiinde bulunan Doğanyol İlçe Stadyumu (yeni yapılan stad) nda, Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi’nde EK-A’da bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik, Koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır. Bir branştan 40’ ın altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (ŞINAV, MEKİK, KOŞU) PUAN TABLOSU EK-A’DADIR.

 

 

G.     MÜLAKAT :

 

        Mülakat 19/02/2017 tarihi Pazar günü saat: 09.00‘ da Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından EK-B’deki “Değerlendirme Kriterleri” de esas alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

 

Ğ.     SEÇME VE DEĞERLENDİRME:  

 

Fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adayların genel sıralamasını oluşturacak,  komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Asil (11), yedek (11) GK adayı belirlenecektir. Sonuçlar kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.

 

Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EK-B’DEDİR.

 

MEKİK TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

TEKRAR SAY.

YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN

20 – 30

31-40

41-50

 

 

 

36 ve üzeri

100

 

 

 

 

 

35

98

 

 

 

 

 

34

96

 

 

 

 

 

33

94

 

 

 

 

 

32

92

 

 

 

 

 

31

90

100

 

 

 

 

30

88

98

 

 

 

 

29

86

96

 

 

 

 

28

84

94

 

 

 

 

27

82

92

 

 

 

 

26

80

90

100

 

 

 

25

75

88

98

 

 

 

24

70

86

96

 

 

 

23

65

84

94

 

 

 

22

60

82

92

 

 

 

21

55

80

90

 

 

 

20

50

75

88

 

 

 

19

45

70

86

 

 

 

18

40

65

84

 

 

 

17

34

60

82

 

 

 

16

30

55

80

 

 

 

15

25

50

75

 

 

 

14

20

45

70

 

 

 

13

15

40

65

 

 

 

12

10

34

60

 

 

 

11

5

30

55

 

 

 

10

 

25

50

 

 

 

9

 

20

45

 

 

 

8

 

15

40

 

 

 

7

 

10

34

 

 

 

6

 

5

30

 

 

 

5

 

 

25

 

 

 

4

 

 

20

 

 

 

3

 

 

15

 

 

 

2

 

 

10

 

 

 

1

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞINAV TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

TEKRAR SAY.

YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN

20 – 30

31-40

41-50

 

 

 

36 ve üzeri

100

 

 

 

 

 

35

98

 

 

 

 

 

34

96

 

 

 

 

 

33

94

 

 

 

 

 

32

92

 

 

 

 

 

31

90

100

 

 

 

 

30

88

98

 

 

 

 

29

86

96

 

 

 

 

28

84

94

 

 

 

 

27

82

92

 

 

 

 

26

80

90

100

 

 

 

25

78

88

98

 

 

 

24

76

86

96

 

 

 

23

74

84

94

 

 

 

22

72

82

92

 

 

 

21

70

80

90

 

 

 

20

68

78

88

 

 

 

19

66

76

86

 

 

 

18

64

74

84

 

 

 

17

62

72

82

 

 

 

16

60

70

80

 

 

 

15

55

68

78

 

 

 

14

50

66

76

 

 

 

13

45

64

74

 

 

 

12

40

62

72

 

 

 

11

35

60

70

 

 

 

10

30

55

68

 

 

 

9

25

50

66

 

 

 

8

20

45

64

 

 

 

7

15

40

62

 

 

 

6

10

35

60

 

 

 

5

5

30

55

 

 

 

4

 

25

50

 

 

 

3

 

20

45

 

 

 

2

 

15

40

 

 

 

1

 

10

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000 M. KOŞU TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

SÜRE (DK SN)

YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN

20 – 30

31-40

41-50

 

 

 

13 00

100

 

 

 

 

 

13 20

97

 

 

 

 

 

13 40

94

 

 

 

 

 

14 00

91

 

 

 

 

 

14 20

88

 

 

 

 

 

14 40

85

 

 

 

 

 

15 00

82

100

 

 

 

 

15 20

80

97

 

 

 

 

15 40

77

94

 

 

 

 

 16 00

73

91

 

 

 

 

16 20

70

88

 

 

 

 

16 40

65

85

 

 

 

 

17 00

60

82

100

 

 

 

17 20

55

80

97

 

 

 

17 40

50

77

94

 

 

 

18 00

45

73

91

 

 

 

18 20

40

70

88

 

 

 

18 40

35

65

85

 

 

 

19 00

30

60

82

 

 

 

19 20

25

55

80

 

 

 

19 40

20

50

77

 

 

 

20 00

15

45

73

 

 

 

20 20

10

40

70

 

 

 

20 40

5

35

65

 

 

 

21 00

 

30

60

 

 

 

21 20

 

25

55

 

 

 

21 40

 

20

50

 

 

 

22 00

 

15

45

 

 

 

22 20

 

10

40

 

 

 

22 40

 

5

35

 

 

 

23 00

 

 

30

 

 

 

23 20

 

 

25

 

 

 

23 40

 

 

20

 

 

 

24 00

 

 

15

 

 

 

24 20

 

 

10

 

 

 

24 40

 

 

5

 

 

 

25 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞANYOL KAYMAKAMLIĞI GEÇİCİ KÖY KORUCUSU ALIMI İLANI

 

Doğanyol Kaymakamlık Makamından duyurudur.

Doğanyol İlçesi mülki sınırları içinde Gevheruşağı, Gökçe, Gümüşsu, İlçe Merkezi, Konurtay, Ulutaş Mahallelerinde azalan Güvenlik Korucusu sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam (11)  Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.

İstekliler, Doğanyol İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (www.doganyol.gov.tr) temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.

 

İsteklilere İlanen Duyurulur.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Asım SOLAK     
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                     Doğanyol Kaymakamı